Deel 5. Bevolkingsgroei en krimp

Onze natuurlijke bevolkingsgroei (het saldo van geboorte en sterfte) is gedaald van ruim 150.000 personen per jaar in 1946 tot aan ongeveer 50.000 per jaar omstreeks 2004, en verder naar een licht negatief saldo in 2023. De tijd van grote gezinnen met 8 of meer kinderen is voorbij. Vanaf 1900 daalde het gemiddelde aantal kinderen per vrouw van 5 naar 1,5. Bovendien is de bevolking sterk aan het vergrijzen met 3,6 miljoen 65-plussers inclusief 0,8 miljoen 80-plussers in 2023. De grote groep mensen van de geboortegolf van na de oorlog zal in de komende jaren een sterftegolf veroorzaken en de groei zal overgaan in krimp. Een dergelijke demografische ontwikkeling doet zich al in meer landen voor zoals Japan, Zuid Korea, Italië, Griekenland, Bulgarije, Litouwen en Letland en geeft ook daar economische en maatschappelijke problemen.

Bevolkingsgroei migratie

Deze krimp van de totale bevolking wordt in Nederland voorlopig nog ruimschoots gecompenseerd door het immigratiesaldo, maar dit geldt alleen voor de totale aantallen. Het geldt niet voor de aantallen op de arbeidsmarkt. Vanwege het tekort in eigen land worden arbeidsmigranten binnengehaald. Zonder die immigratie zou de economie het niet meer trekken. Zij dragen sterk bij aan sectoren van de economie die op export drijven.
De land- en tuinbouw, de slachterijen en de sector logistiek zijn er zelfs volledig van afhankelijk. De laatste 20 jaar schommelt het migratiesaldo per jaar rond de 50.000. Mede vanwege de komst van ca 100.000 mensen uit Oekraïne is het saldo pas in 2022 gestegen tot bijna 200.000. Ongeveer de helft van het aantal Oekraïners heeft inmiddels laagbetaald werk, waardoor hun recht op leefgeld vervalt.

De gezinssamenstelling van arbeidsmigranten is overigens wel heel anders dan die van de Nederlanders. Het zijn vooral alleenstaanden, maar door het tekort aan woningen worden laaggeschoolde arbeidsmigranten vaak in groepen gehuisvest in noodgebouwen met slechte voorzieningen. Bij een gezinsgrootte van 2,12 (zoals de rest van Nederland) zouden de arbeidsmigranten minstens 400.000 woningen nodig hebben. Het aantal woningen dat nu door arbeidsmigranten wordt bezet bedraagt echter slechts 45.000.

Eigen volk eerst

Ondanks ons modale inkomen van ruim €40.000 per persoon heerst er in ons eigen land ook armoede. Het betreft 1 à 1,2 miljoen mensen die moeite hebben om met minder dan €16.000 per jaar rond te komen. De hoogte van de armoedegrens is wel afhankelijk van de gezinssamenstelling, de kinderbijslag, het bijstandsniveau en het minimumloon inclusief de toeslagen per huishouden en uiteraard ook van de hoogte van de huren en van de kosten voor energie en levensonderhoud. Maar het belangrijkste is onze norm voor een minimaal welvaartsniveau. Vergeleken met het gemiddelde jaarinkomen in de regio rondom de landen van herkomst (€6.000) waar 97% van alle vluchtelingen worden opgevangen, zijn zelfs de armste Nederlanders 2 à 3 keer zo rijk.

Nederland is een luilekkerland voor wat betreft sociale uitkeringen en zorg. Van de circa €400 miljard inkomsten van de staat wordt €200 miljard uitgegeven aan AOW en kinderbijslag voor het eigen volk en €100 miljard gaat naar onderwijs, cultuur, wetenschap, justitie en veiligheid en ter ondersteuning van gemeenten en provincies. De bijstandsuitkeringen via de gemeenten zijn daar een onderdeel van en bedragen in totaal circa €35 miljard.

Alle overige sociale uitkeringen kosten de overheid zo’n €8 miljard per jaar. De totale kosten voor opvang van 35.000 asielzoekers in afwachting van een status bedragen ongeveer €1 miljard. Dat is dus 0,5 % van al onze sociale uitkeringen.

Nawoord

Dit is de laatste van de serie met cijfers over migratie. U kunt de hele serie nalezen op deze website Horssen.nu
Het waren veel cijfers. Cijfers die iedereen met een klein beetje moeite zou kunnen natrekken. Toch heeft circa 40 procent van de Drutense bevolking zich bij de laatste verkiezingen laten leiden door klakkeloos aan te nemen dat de berichten die door rechtse politici verspreid werden, juist zijn: 

Dat er een tsunamie van asielzoekers is, dat ze onze beste banen inpikken, dat ze voorrang krijgen op woningen, dat ze vergoedingen krijgen zonder er iets voor te hoeven doen, dat de meeste crimineel zijn, dat ze sympathiseren met IS en andere extreme islamieten, dat zij alles krijgen terwijl de Nederlanders armoede lijden, dat ons land schijnbaar alle asielzoekers aantrekt en dat dit alles de schuld van linkse politici is.

Voordat u weer gaat stemmen op grond van dergelijke stemmingkwekerij is aan te bevelen deze serie er nog eens op na te lezen. 

Doctor Anders