Dit jaar bestaat het dorpshuis 50 jaar. In een eerdere Klep stond al hoe we in juni dit met U willen vieren. In deze en komende uitgaven vervolgen we met medewerking van Jan Herckenrath en Gerrit Kistemaker de terugblik op de geschiedenis van het dorpshuis.

1. Op zoek naar een geschikte plek voor het dorpshuis

Horssen 1859

 

Deel plattegrond Horssen in 1859

In de draai van de Rijdt stond - kort op de weg en hinderlijk voor het zicht - het boerderijtje van tabaksplanter Aaldert van de Geijn, die trouwde met Mijntje Vervuurt. Zij zijn de ouders van de daarna hier wonende tabaksplanter Peter (Piet), die in 1884 trouwde met Gerardina Gubbels. Piet (1852-1942) en Dina (1858-1926) zijn de ouders van Aalderd (Lard,1885), Piet (1890), Hendrika (1896), Johanna (1898), Wilhelmina (1900) en Wilhelmus (1905),
Hendrika trouwde in 1939 met Henri Marianus (Harrie) Banken. Zij woonden er tot 1965, toen de gemeente hun huis met erf opkocht. Zij bouwden een bungalow in de Bouwensweg.

Rond 1968 werd de Meester Muldersstraat aangelegd; reden, waarom het huis van oud-postkantoorhouder Willem Gubbels (nr 57) en dat van Albert Herckenrath rond 1972 werden opgekocht en afgebroken...

 

Boerderij Harry Banken 

Voormalige boerderij van Harry Banken; (op deze plek staat nu de geldautomaat),
Op het achtererf werd het dorpshuis gebouwd in 1973.

 

 

 

 

In 1966 werd op gemeentegrond, die eerder eigendom was van Harrie Banken, een nieuw postkantoor gebouwd voor Jan Gubbels. Reeds in 1950 trad Jan in dienst van de PTT; in 1964 werd hij kantoorhouder in Horssen en oefende tegelijkertijd deze functie ook enkele jaren in Deest en Bergharen. In april 1990 ging hij met de VUT. Vanwege zijn 40-jarig dienstverband kreeg hij toen de eremedaille Oranje Nassau in zilver opgespeld door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de PTT.

Rond 1985 werd het postkantoor opgeheven; de PTT-functie werd ondergebracht in de buurtsuper van Piet Coppes. Jan verkocht het huis en verhuisde naar Brabant. De nieuwe bewoners verkochten het huis in januari 2021 aan de gemeente, die het in maart 2024 heeft afgebroken; de vrijgekomen grond wordt gebruikt voor uitbreiding van het dorpshuis(plein).

2. Voorbereiding bouw dorpshuis

In april 1971 werd de “Vereniging dorpshuis Horssen” opgericht met als doelstelling te komen tot:

  1. een gemeenschapshuis voor alle verenigingen
  2. een eigen gebouw voor de afdeling Wit Gele Kruis
  3. een gesubsidieerde gymnastiekruimte.

De eerste schatting was dat de bouwkosten ƒ 266.000 zouden bedragen. Hiervan moest door de burgerij ƒ 26.000 worden opgebracht. Door wekelijkse gezinsbijdragen verwachtte het bestuur dit bijeen te kunnen brengen. De grote rest moest komen vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente. De eerste pech was, dat juist in deze beginjaren de subsidiekranen werden dichtgedraaid.

3. Geldinzameling voor de eigen bijdrage

collecte voor Dorpshuis 1971

In 1971 wordt gecollecteerd voor een deel van de eigen bijdrage aan het dorpshuis.

Bovendien heeft ieder gezin een geldelijke bijdrage geleverd; er zijn 300 gezinnen, die elk gemiddeld ƒ60,00 betaalden.

In oktober 1972 wordt bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van een dorpshuis/gymzaal/wijkgebouw. Dit werd mogelijk doordat in het kader van het 2e werkgelegenheidsplan hiervoor rijkssubsidies werden verstrekt. De aankoop van de nodige bouwgrond wordt geregeld; het dorpshuis koopt de grond van de gemeente en er wordt nog een deel van de achtertuin van kapper Broer van Run bijgekocht.

4. Bouw dorpshuis

In de “moestuin” van Harrie Banken werd het dorpshuis met gymzaal gebouwd. In april 1973 wordt de eerste steen voor de bouw gelegd door de twee oudste (beiden geboren in 1884) inwoners van Horssen: mevr. Hanne Bernts-Rommen en Michiel Moore, en bovendien twee kleuters Coby Basten en Frankie Arntz.

Er volgden toespraken door burg. R. v Schaik, M. vd Linden (dorpshuisvoorz.) en A. van Kraay (voorz. Wit Gele Kruis). Hierna vertrok het gezelschap naar de Oude Kerk.
Dorpshuis 1e steenDorpshuis hoogste punt

 

 

 

 

 

 

Eerste steenlegging door mevr. Hanne Bernts-Romme).

 

Bouwwerkzaamheden in 1973, hoogste punt bereikt.

 

Dorpshuis aanzicht

Links de grote vergaderzaal, midden de Entree, rechts het Wit Gele Kruis; hoog/achter De Sportzaal/Toneelzaal

5. De dorpshuisvereniging

Het eigendom en het beheer van het dorpshuis kwam in handen van de verenigingen, die gebruik gingen maken van het dorpshuis. Deze hoofdgebruikers/participanten waren aan het begin o.a. de Bejaardenbond, Toneelgroep Horssen; Volleybalvereniging Olympia H., Muziekvereniging Excelsior en de SJAH.

Het Wit-Gele Kruis was zelfstandig en zorgde zelf voor de exploitatie. Wnd. voorzitster was mevr. M. van de Hazelkamp, penningmeester J. Schutte, wijkzuster mevr. J. Bruisten-Litjes.

6. De opening in januari 1974

Burgemeester R. van Schaik opende officieel het dorpshuis. Bestuursleden waren toen: M.van de Linden, G. Kistemaker, J. Schutte, Th. van Gelder, W. van de Hazelkamp, mevr. J. Meulenbroek-van Kesteren en mevr. J. Romein-Dibbits.
In 2009 bestaat het bestuur uit: voorzitter Jan Uijttewaal; secretaris Jan Loeffen, penningmeester Jan Vissers, overigen: Henny Korenromp, Annie van de Berg, Chris van Kempen en Henk van Summeren.

7. Ruimtelijke indeling

  1. De grote vergaderzaal wordt door vele verenigingen gebruik voor hun bijeenkomsten van bestuur en leden, Zij wordt ook gebruikt voor feesten, begrafenissen, recepties, gemeenteraads- en landelijke verkiezingen, kaartavonden, e.a.
  2. De kleine vergaderzaal biedt ruimte voor kleinschalige bijeenkomsten bijv. cursussen; later komt hier een biljard te staan maar de ruimte hiervoor is krap.
  3. De S.J.A.H. ruimte wordt op woensdagmiddag gebruikt voor “handenarbeid” voor de lagere-school jeugd; overig voor diverse zaken.
  4. De sportzaal wordt doordeweeks gebruikt voor gym door de basisschoolschool. De volleybalclub maakt er gebruik van voor training en wedstrijden; (hoewel voor officiële wedstrijden moet uitgeweken worden naar Druten, omdat de ruimte te krap is). De SJAH gebruikt de ruimte zondags voor ontspanning (sport en spel) . De toneelvereniging gebruikt de ruimte voor repetities; er is geen vast podium; voor de jaarlijkse publieke uitvoeringen moet een podium en coulissen opgebouwd worden. 
    Hetzelfde geldt voor de fanfare-uitvoeringen.
  5. De Sjah gebruikt de foyer soms voor dansoefeningen; hiervoor meestal de grote vergaderzaal als deze vrij is.

8. Beheer en onderhoud van het dorpshuis

Ant en Chrisje Termeer, wonende aan de Kloosterweg, beheerden het dorpshuis van het begin totdat ze in augustus 1978 Gerda Muldersverhuisden naar Drumpt.

Gerda Mulders

Zij werden opgevolgd (sept. 1981-aug.1985) door Gerda Mulders-Fransen, die daarbij geholpen werd door Lies van Bunningen-Hendriks. Na haar kwam Willemien Vissers-Bernts. Willemien (van Rijswijk-)Kuppen volgde haar op.
In sept. 1989 is Ingrid (van de Pol-) Belgers haar opvolgster.

Lia Schiks kwam in 2001 en is er nu al 23 jaar. Medewerksters waren o.a. Gerda Bouwman, Riet Vermeulen, Ria van de Horst, Hennie van Hout, en Danny van den Hurk. Vooral in de financieel moeilijke beginjaren assisteerden ook de bestuursleden als er bij gelegenheden handen tekort kwamen in bijv. de bediening. Met name Gerrit Kistemaker, Thé en Mien van Gelder hielpen vaak mee.

Voor het nodige onderhoud en kleine reparaties zorgden o.a. Chris de Kleijn en Gerrie van Oosteren. Marthy Herregraven en Hans Groenen nemen nu deze taak waar.

9. De komst van de Sporthal

In april 1983 krijgt het atelier van Otto van Dijk van de gemeente de opdracht voor een onderzoek naar de bouwmogelijkheden van een sporthal aan het dorpshuis. In oktober worden de eerste alternatieven gepresenteerd. In februari 1987 geeft de gemeente Druten haar fiat aan de bouw van de sportzaal.

In 1988 werd met de erfenis van de per 1-1-1984 opgeheven gemeente Horssen een sporthal achter naast het dorpshuis gebouwd. Zij zal worden gebruikt doordeweeks overdag door de leerlingen van de basisschool. De volleybal-heren en dames werden de voornaamste vaste gebruikers. In november 1988 wordt de sporthal in gebruik genomen.

Dorpshuis 1988

Dorpshuis opening 1989

De opening geschiedt later: eerst wordt nog de foyer uitgebreid en gerenoveerd. De officiële opening is in november 1989. Wethouder G.vd Hazelkamp kwijt zich van deze taak in aanwezigheid van architect Otto van Dijk en dorpshuisvoorzitter M. vd Linden en vele anderen. Daarna volgt de receptie t.g.v. het 15-jarig bestaan van het dorpshuis.

Aanvankelijk verzorgde de gemeente de exploitatie van de sportzaal; jaren later werd deze in eigendom en exploitatie overgedragen aan het dorpshuis.

In mei 1991 fuseren Hippomenes uit Appeltern en Olympia-H onder de nieuwe naam: Atalante. De mannen promoveren in mei 1993 naar de 2e divisie

********** wordt vervolgd **********