nieuw logo dorpslijst

Woonvisie Druten 2023-2027

Iedereen in de gemeente Druten een fatsoenlijk dak boven het hoofd, dat is het streven van de gemeente Druten. Kernwoorden zijn slim en snel bouwen.
Recentelijk heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2023-2027 vastgesteld. Er moeten snel veel woningen bij en de woningen moeten aansluiten bij de vraag van onze starters, jongeren, senioren en al die andere belangrijke doelgroepen. En dat moet ook nog eens gevarieerd, duurzaam, leefbaar én heel belangrijk: betaalbaar.
De woonvisie bevat de uitgangspunten van het lokale woonbeleid. Uitvoering geven aan de woonvisie Druten is een dynamisch proces, waarbij je moet kunnen inspelen op kansen en ontwikkelingen.

Over Horssen staat het volgende in de Woonvisie:

“Horssen (1.610 inwoners) is één van de kleinere kernen in de gemeente. De woningvoorraad wordt sterk gedomineerd door ruime, grondgebonden koopwoningen met ruime tuinen. Het gevolg is dat de woningvoorraad relatief duur is. Aantrekkelijk voor gezinnen, maar niet of nauwelijks te betalen voor starters. De kern kent een relatief hoge koopsom (€384.600). Nergens is het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente zo laag als hier (15%)”.

Speerpunten komende jaren:

“De woningbouwopgave tot en met 2030 ligt op 80 woningen. Er liggen kansen voor de realisatie van woningen voor starters. De uitdaging wordt wel om betaalbare starterswoningen te ontwikkelen die passen bij de landelijke (en ruime) uitstraling van het dorp. Veel ouderen wonen nog in een ruime eengezinswoning. Levensloopgeschikte woningen kunnen helpen om de doorstroming te bevorderen, maar bij een zwaardere zorgvraag is verhuizing naar een andere kern meestal nodig”.

Volgens de regionale woondeal mag Druten tot en met 2030 nog 910 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Door de lange tijd van planvorming en beroep en bezwaar heeft de provincie Gelderland ingestemd met nog eens 200 woningen extra.

Nieuwbouw VMBO-college Pax Christi mogelijk versneld

De gemeenten in Nederland moeten voor een adequate huisvesting zorgen voor de scholen in hun gemeente. Ze krijgen hiervoor geld van het rijk via het gemeentefonds. Hiermee moet men scholen bouwen of renoveren. Het onderhoud van de gebouwen moet gedaan worden door de schoolbesturen.

Op basis van de leeftijd van de gebouwen wordt een planning gemaakt. De Octopus is in de periode (2024-2029) aan de beurt. Dit wil zeggen dat er in deze periode plannen worden gemaakt en bij akkoord van de gemeenteraad kan er gebouwd worden. Echter van start tot realisatie van het gebouw gaan er zeker wat jaren overheen.

Bij de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs-voorzieningen (IHP) 2019-2039 heeft de gemeenteraad besloten dat het schoolbestuur van Pax Christi scenario’s voor compacte nieuwbouw ter vervanging van het schoolgebouw aan de Mr. van Coothstraat mocht ontwikkelen. Volgens de planning in het IHP is het oudere gedeelte vanaf 2024 en het nieuwe gedeelte pas vanaf 2029 aan de beurt om te renoveren of te (ver)nieuwbouwen. Omdat het huidige gebouw te groot, slecht geïsoleerd is en ook niet meer geschikt voor de huidige onderwijsmethoden, is besloten tot nieuwbouw.
Omdat het meestal enkele jaren duurt voordat het gebouw er ook daadwerkelijk staat heeft het college de kosten voor de nieuwbouw nog niet begroot voor deze collegeperiode (2022-2026).

Omdat het schoolbestuur graag snel wil starten heeft men aangeboden om de eerste drie jaar waarin planvorming gaat plaatsvinden vóór te financieren. Dat wil zeggen dat de kosten door het schoolbestuur worden voorgeschoten.
Voorwaarde was wel dat de gemeenteraad zou instemmen met de doorcentralisatie (DDC) van het geld dat de gemeente van het rijk hiervoor krijgt. Dit houdt in dat het geld dat de gemeente van het rijk krijgt, voor de komende 40 jaar naar het schoolbestuur gaat. Ook koopt het schoolbestuur de beide scholen (VMBO-college en HAVO-VWO) over van de gemeente tegen de boekwaarde.

In plaats van de gemeente bouwt het schoolbestuur een nieuwe school. Omdat dit een voor Druten nieuwe constructie is, had de gemeenteraad veel vragen. Men stemde in, onder voorwaarden dat men meegenomen wordt bij het opstellen van de DDC.

Dorpslijst Horssen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.