nieuw logo dorpslijstUpdate woningbouw

De geest lijkt een beetje uit de fles te zijn. Na jaren van stilstand komen er diverse woningbouwplannen in ontwikkeling. Een woningbouwplan start met het indienen van een vraag aan het college van burgemeester en wethouders met het verzoek om medewerking. Hierbij moet het plan goed onderbouwd zijn en bij meer dan 2 woningen voldoen aan het toetsingskader van de gemeente. Dit houdt in dat het voldoende punten moet scoren (levensloopbestendigheid, duurzaamheid, betaalbaar, voor speciale doelgroepen als starters).
Wanneer het college medewerking verleent dan doet men dit vaak onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat er een omgevingsdialoog gevoerd moet worden. Dit betekent dat de initiatiefnemer met de omgeving (bijvoorbeeld directe buren of gehele buurt) in gesprek gaat over de plannen. Vaak gebeurt dit door middel van een informatieavond. De gemeente is op dat moment geen partij, maar wel vaak aanwezig als toehoorder of om op technische vragen te antwoorden. Als aan alle voorwaarden voldaan is, worden de plannen opnieuw voorgelegd aan het college voor instemming. Bij bestemmings-planwijzigingen moet de gemeenteraad het eindoordeel vellen.

De laatste 2 weken zijn weer 2 verzoeken door het college behandeld:

Het College van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan de nieuwbouw van twee levensloopbestendige woningen op de locatie Bikkeldam 10 te Horssen.

Ook heeft het College besloten om in principe medewerking te verlenen aan de sloop van twee tweekappers en het terugbouwen van een rijtje van zes woningen aan de Mr Muldersstraat 14 tot en met 20 te Horssen. Het gaat om sociale woningen van woonstichting De Kernen voor de doelgroep van 1 tot 2 persoonshuishoudens. De woningen zullen vallen in huurklasse 1: tot 647 euro en huurklasse 2: 647 tot 808 euro. Als voorwaarde is onder andere gesteld dat er een omgevingsdialoog wordt gevoerd.

Nieuwe wijk als poort van Druten

De gemeenteraad heeft eind september ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan van De Portier. Het project Portier voorziet in de bouw van 159 woningen (grondgebonden en gestapeld) en de bouw van een parkeerhuis met 200 parkeerplaatsen. Dit parkeerhuis wordt gebouwd op het huidige parkeerterrein van De Bogerd en is bestemd voor bezoekers van De Bogerd en voor bewoners en bezoekers van de nieuwe woningen. Ook wordt de sporthal aan de Heuvel afgebroken. Op deze plaats wordt een nieuw appartementencomplex voor woningcorporatie Woonwaarts gebouwd. Verder behelst het project de herinrichting van de parkeerterreinen aan de Heemradenstraat en de Klokkenslagstraat en van de Raadhuisstraat en de Dijkgraafstraat.

De ontwikkeling van dit plan is een proces van jaren. Bestaande plannen en schetsen zijn diverse malen aangepast. Denk hierbij ook aan de discussie over het ontwerp en hoogte van het parkeergebouw. Omdat het een groene wijk moet worden, wil men auto’s zoveel mogelijk buiten de wijk houden. De buurt is bang dat men in plaats van het parkeergebouw, toch gaat parkeren in de wijk.

Ook waren er zorgen bij buurtbewoners over de verkeersontsluiting. Men had graag eenrichtingsverkeer gezien omdat dit minder verkeersbewegingen geeft. Er is toegezegd dat bekeken zal worden of de gekozen oplossingen voldoen in de toekomst of dat er toch extra verkeerskundige aanpassingen nodig zijn. In een eerder stadium had de raad wel wat bedenkingen over de hoogte van de 2 woontorens aan de Van Heemstraweg.

Kastjes en borstels bij de woning Rijdt 36

Sinds enige tijd hangen er kastjes aan de woning aan de Rijdt 36. Deze woning staat op de nominatie om gesloopt te worden, maar door de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en/of mussen is dit met meer dan een jaar uitgesteld. Nu er toestemming is van het provinciebestuur, is de woning “natuurvrij gemaakt”, wat inhoudt dat er voorzieningen zijn getroffen zodat de huismussen niet meer kunnen verblijven en nestelen (zwarte borstels in alle randen en spleten). De bakjes zijn er voor de vleermuizen zodat ze het pand/ de spouwmuur wel kunnen verlaten, maar er niet meer terug in kunnen.

Vorige week is door een ecoloog gecontroleerd op aanwezigheid van de beide diersoorten. Niets is aangetroffen, dus naar verwachting kan de woning in februari 2024 worden gesloopt. 

Nadine, Marrie en Paul Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.